Privātuma politika

Cienījamais www.astronumart.lv klients!

Jūsu personas Datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) prasībām un privātuma garam. Šinī paziņojumā ir aprakstīts, kā tiek veikta klientu, interneta vietnes apmeklētāju, kuru dati var nonākt www.astronumart.lv adreses turētāja rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Pircēju datu pārzinis ir SIA “Agnarta” (reģ. Nr.: 40003879608, Duntes iela 28-29, Rīga, LV-1005, [email protected]).

Klientu dati, kas var nonākt www.astronumart.lv internetvietnes turētāja rīcībā:

Reģistrējoties pakalpojumam interneta vietnē, no klienta ir nepieciešami šādi dati:

Vārds, Uzvārds
E-pasta adrese
Dzimums
Dzimšanas gads
Precīzs dzimšanas laiks (ja zināms)
Dzimšanas vieta
Papildus informācija par klientu interesējošu jautājumu.

1. www.astronumart.lv veiktās personu datu apstrādes vispārīgs raksturojums

www.astronumart.lv adreses turētājs pieņem, ka pirms tīmekļa vietnes www.astronumart.lv izmantošanas vai kļūstot par www.astronumart.lv klientu, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. www.astronumart.lv adreses turētājs patur sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, tāpēc tiek tiks apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par www.astronumart.lv adreses turētāja rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

2. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti Jūsu personas dati un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts);
  • juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas c punkts);
  • pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts), Jūs kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšanai.

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • Juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas c punkts).

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros www.astronumart.lv klientiem, kas reģistrējušies sistēmā un apstiprinājuši savu piekrišanu, var nosūtīt komerciālos paziņojumus par www.astronumart.lv aktuāliem piedāvājumiem vai ierakstiem emuārā.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmās daļas a punkts);
  • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts);
  • pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts), saziņas nodrošināšanai.

3. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem?

www.astronumart.lv adreses turētājs veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu to, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:

a) Limitēts skaits mūsu darbinieku ar autorizācijas tiesībām vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

b) Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

c) Valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.

5. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu personas dati netiek nodoti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

6. Cik ilgi tiek glabāti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, tiek ņemtas vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspekti, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī www.astronumart.lv adreses turētāja leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, tie tiks dzēsti.

Zemāk norādīti izplatītākie personas datu glabāšanas termiņi:

a) personas dati, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, tiks glabāti līdz līgums tiks izpildīts un kamēr tiks izpildīti citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

b) personas dati, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, tiks glabāti attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

c) datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, tiks glabāti vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

7. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat snieguši www.astronumart.lv adreses turētājam, piemēram, e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos klientus personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar VDAR noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir www.astronumart.lv adreses turētāja rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par www.astronumart.lv adreses turētāja rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz e-pastu: [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, tiks izvērtēts tā saturs un Jūsu identificēšanas iespēja un atkarībā no attiecīgas situācijas tiks paturēta iespēja lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk Jūsu personas dati, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

8. Kur iespējams iesniegt sūdzību saistībā ar personu datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar www.astronumart.lv adreses turētāja veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie www.astronumart.lv adreses turētājs.

Ja tomēr uzskatāt, ka www.astronumart.lv adreses turētājs nav spējis savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, un uzskatāt, ka www.astronumart.lv adreses turētājs tomēr pārkāpj Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

9. Kāpēc, Jums ir jāsniedz savi personas dati?

Galvenokārt, Jūsu informācija tiek ievākta, lai izpildītu līguma saistības, ko www.astronumart.lv adreses turētājs ir uzņēmies; lai izpildītu saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos www.astronumart.lv adreses turētājam noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas tiks norādīts, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

10. Kā tiek iegūti Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus www.astronumart.lv adreses turētājs var iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

a) no Jums, ja Jūs pierakstāties www.astronumart.lv jaunumu saņemšanai;

b) veicot pieteikšanos uz konsultāciju tīmekļa vietnē www.astronumart.lv ;

11. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Automatizēto lēmumu pieņemšanā Jūsu dati netiek izmantoti.